Het Clockhuys, Rotterdam

Tegen de bestaande kerk H.H. Michaël en Clemens is in de Sternstraat te Rotterdam (zuid) is het Clockhuys aangebouwd, een voormalige pastorie. Dit bouwdeel is eigendom van Laurens Wonen en reeds geruime tijd niet meer in gebruik.

Werkvelden
Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
Plaats
Rotterdam
Specificatie
23 zorggarantwoningen
1 gemeenschappelijke ruimte
Architect
Lugten Malschaert Architecten
Aanvang
juni 2013
Oplevering
september 2014

Inleiding
In 2005 is door VISADE  op verzoek van Laurens Wonen onderzoek gedaan naar de (bouw) mogelijkheden van het bestaande gebouw. De conclusie van dit onderzoek was dat hergebruik van het bestaande gebouw niet mogelijk is. Het advies was dan ook om het  bestaande gebouw te slopen en een nieuwbouwplan te realiseren. VISADE heeft de vervolgopdracht gekregen om een planvoorstel uit te werken. Als uitgangspunt diende de behoefte aan sociale huurappartementen (zorggarantwoningen) verenigd in een Woongroep.

Waarom VISADE?

Vanuit haar adviesrol voor Laurens Wonen is VISADE bij Het Clockhuys betrokken. VISADE is op de hoogte van de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg en weet deze te vertalen in een geschikt vernieuwingstraject voor Het Clockhuys.

Werkwijze resultaat
De wens van Laurens Wonen is om de mogelijkheden voor huisvesting van ouderen in een woongroep te onderzoeken. In overleg met Laurens en Laurens Wonen zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld, die als basis moesten dienen voor de planontwikkeling. In hoofdlijnen moet het gebouw kleinschalig zijn (ca. 23 driekamer appartementen), te realiseren op een sociaal prijsniveau met een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners. Tevens moet het ontwerp passen bij de bestaande kerk.

VISADE heeft in overleg met Laurens Wonen, Lugten Malschaert architecten uit Dordrecht ingeschakeld om invulling te geven aan deze opdracht. Het definitief ontwerp voorziet in 23 appartementen en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Door de gemeente Rotterdam zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld en is een informatieavond voor omwonenden georganiseerd.

Maart 2013 wordt naar verwachting het projectbestemmingsplan vastgesteld.