Sporthal Voorburg

Een haalbaarheidsonderzoek van VISADE laat zien dat er een nieuwe, multifunctionele accommodatie voor sport en onderwijs kan komen in Voorburg.

Werkvelden
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Marcellus Emantslaan in Voorburg
Specificatie
Onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwbouw van een voorziening voor onderwijs-, top- en breedtesport
Aanvang
januari 2011
Oplevering
januari 1970

Aanleiding
De verbetering van de huisvesting voor het onderwijs in Leidschendam-Voorburg leidt tot een herschikking van gebouwen door nieuwbouw en verbouw. In verband met deze plannen moeten er in Voorburg in de nabije toekomst zeven bestaande gymnastieklokalen worden vervangen door nieuwe zalen. Uit een inventarisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg is als voorlopig resultaat gebleken dat er behoefte is aan uitbreiding van ruimte voor de binnensporten.
Volleybalvereniging VISADE Voorburg heeft de ambitie om een sporthal ter beschikking te hebben waar volleybal kan worden gespeeld op het hoogste, nationale niveau.

Deze ontwikkelingen gecombineerd hebben tot het idee geleid om een nieuwe sporthal te bouwen die zowel voor onderwijsdoeleinden als voor top- en breedtesport kan worden gebruikt.
De locatie voor de nieuw te bouwen accommodatie voor onderwijs en sport is de huidige Maartenshal en de (voormalige) noodlokalen van het Maartenscollege. VISADE heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuwe sporthal op deze plek.

Waarom VISADE?

VISADE heeft op verschillende plekken in Leidschendam-Voorburg aangetoond goed in staat te zijn om in het binnenstedelijk gebied goede oplossingen te vinden voor de wensen en eisen van de betrokken partijen en belanghebbenden. VISADE is als sponsor nauw betrokken bij de volleybal in de regio. Een nieuwe sporthal is een geweldige stimulans voor de ontwikkeling van de sport.

Werkwijze en resultaat
In nauw samenspraak met de gemeente, de scholen en de volleybalvereniging zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd.  Om de ruimtelijke vertaling hiervan inzichtelijk te maken is architectenbureau Koppert & Koenis gevraagd een massastudie te maken. Vervolgens is een analyse gemaakt van de haalbaarheid van de planideeën. Hierbij is gekeken of het ruimtelijk/stedenbouwkundig, functioneel en financieel inderdaad mogelijk is  om aan de Marcellus Emantslaan die nieuwe accommodatie te bouwen.

De conclusie van het onderzoek is dat een nieuwe hal voor onderwijs en sport op die plek kan worden gebouwd. De massastudie laat zien dat de hal goed inpasbaar is in de omgeving en het parkeerprobleem goed kan worden opgelost in een nieuw te bouwen parkeergarage. De nieuwe hal biedt ruimte aan 4 gymlokalen en aan de trainingen en wedstrijden voor  top- en breedtesport. Naast de horeca/verenigingsruimte is er verder nog ruimte die voor meerdere doeleinden te gebruiken zijn. Het onderzoek is afgerond en het rapport is aangeboden aan het College van Burgemeester en wethouders. Het College heeft met de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek in principe ingestemd. Tegelijk met de bouwplannen van een nieuwe school en woningen aan de Emantslaan, met het voornemen om tussen de Couperuslaan en de Emantslaan, een park te realiseren en hiervoor een ondergrondse parkeergelegenheid aan te leggen wordt het voornemen om een nieuwe sporthal te bouwen op een informatieavond aan de omwonenden gepresenteerd.