Haven, Rijswijk

Aanleiding 
Voor veel mensen, inclusief bewoners van Rijswijk zelf is het volledig onbekend: Rijswijk beschikt over een haven. Deze haven ligt verscholen tussen de Plaspoelpolder, de Delftse Vliet en de meest zuidelijk gelegen woningbouw van 'Oud Rijswijk'. Op dit moment is het vooral een industrieterrein van een matige kwaliteit. De potentie van deze locatie is echter groot: op termijn kan het door de ligging aan het water uitgroeien tot een zeer aantrekkelijke woonomgeving. Deze analyse bracht VISADE er toe initiatief te nemen om een plan voor dit gebied te ontwikkelen. Samen met Architectenbureau Mecanoo uit Delft is er een ontwikkelingsvisie gemaakt die de mogelijkheden laat zien. 

Het transformatieplan als oplossing voor complexe herontwikkelingsvraagstukken
Binnenstedelijke locaties als de Haven van Rijswijk zijn complexe vernieuwingsopgaves. Vaak zijn er zo veel partijen bij betrokken of is de ontwikkeling door bijvoorbeeld bodemvervuiling zo ingewikkeld dat de daadwerkelijke vernieuwing maar moeilijk van de grond komt. VISADE werkt in dit soort situaties met een transformatieplan. Het transformatieplan is ontwikkeld om niet alleen meer snelheid in de vernieuwing te brengen, maar ook de kwaliteit te verhogen. Bij traditionele plannen wordt vaak voor het hele vernieuwingsgebied net zo lang gewerkt tot er een gedetailleerde blauwdruk voor het hele plan is uitgewerkt. Bij een transformatieplan wordt voor het hele gebied slechts een globaal plan gemaakt dat de uitgangspunten en kaders van de vernieuwing vastlegt. Voor de delen die snel opgepakt kunnen worden, vinden vervolgens meer gedetailleerde uitwerkingen plaats met een hoog kwaliteitsniveau. Volgens de sneeuwbalmethode komen daarna andere delen van het plangebied ook in ontwikkeling, waarbij het (hoge) kwaliteitsniveau van de eerste projecten als richtsnoer geldt.

De Haven van Rijswijk leent zich zeer goed voor een transformatieplan, zo blijkt uit de verkennende studie die VISADE en architectenbureau Mecanoo uit Delft uitvoerden. De nu aanwezige bebouwing wisselt sterk in kwaliteit en schaal. In de fasering van het plangebied zal rekening gehouden worden met een (gedeeltelijke) sanering van de bestaande bebouwing. Voor de fasering van het gebied zijn diverse scenario's denkbaar. Er zijn diverse (combinaties van) faseringen mogelijk. De meest voor de hand liggende start van de toekomstige aanpak ligt aan de beide havenhoofden. Hier liggen de minste belemmeringen voor de ontwikkeling van woningbouw.