Herontwikkeling Slachthuisterrein, Haarlem

De drie corporaties hebben VISADE begin 2009 gevraagd de procescoördinatie op zich te nemen. Dit hield in dat onder leiding van VISADE er een ontwikkelingsvisie is gemaakt die als basis moest dienen voor een waardebepaling van het terrein. Deze ontwikkelingsvisie moest kunnen rekenen op draagvlak van de drie corporaties en aansluiten bij alle beleidsvisies van de gemeente. Gelijktijdig heeft VISADE op markttechnische en financiële haalbaarheid de totstandkoming van het plan aangestuurd.

Werkvelden
Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
Proces- en Projectmanagement
Plaats
Haarlem
Specificatie
Gezamenlijk met opdrachtgever komen tot een ontwikkelingsvisie van het Slachthuisterrein in Haarlem met als doel het terrein te verwerven en te ontwikkelen.
Aanvang
januari 2009

Aanleiding
Drie Haarlemse woningbouwcorporaties zijn bezig met de herstructurering van een deel van de slachthuisbuurt. Midden in de slachthuisbuurt ligt het slachthuis. Het slachthuis is in slechte staat en ook de omgeving beïnvloedt de uitstraling van het gebied negatief.
Begin 2009 heeft de eigenaar het terrein te koop aangeboden aan 3 Haarlemse woningbouwcorporaties; Ymere, Pré Woondiensten en Elan Wonen.

Waarom VISADE?
De corporaties hebben VISADE gevraagd vanwege de expertise die VISADE heeft bij het realiseren van diverse herontwikkelingslocaties. Daarnaast vonden de opdrachtgevers het aantrekkelijk een adviseur te kiezen die ook projecten voor eigenrekening en risico ontwikkeld. Dit vanwege de kennis van de vastgoedmarkt en expertise in projectontwikkeling.

Werkwijze en resultaat
VISADE heeft architectenbureau Rijnboutt gevraagd een ontwikkelingsvisie te maken. Het plan Rijnboutt gaat uit van een integrale ontwikkeling van het slachthuis met de omgeving. Uitgangspunt in het plan is dat het historische slachthuis gehandhaafd zal blijven. Om zo'n grootschalige renovatie mogelijk te maken, is gezocht naar een economische drager die het mogelijk maakt dat het slachthuis ook na renovatie in stand gehouden kan worden. In het plan is ervoor gekozen om kleinschalige bedrijfsunits voor startende bedrijfjes in de zakelijke dienstverlening in het slachthuis te vestigen. Om het gebied verder aantrekkelijk te maken is er ook aan gedacht om ruimte te reserveren voor een grand café. Andere, maatschappelijke of culturele functies zijn inpasbaar in dit concept. Om het slachthuis heen zijn, op enkele uitzonderingen na, eengezinswoningen geprojecteerd. De woningen sluiten qua prijsniveau aan op de huidige woningen in de Slachthuisbuurt. De te creëren woonbuurt is groen omzoomd en makkelijk toegankelijk voor langzaam verkeer uit de rest van de Slachthuisbuurt. In het totaal worden in dit plan om en nabij 185 nieuwe woningen gerealiseerd, waarvan ongeveer 80 op het slachthuisterrein zelf. Tijdens het werkproces is de gemeente regelmatig geconsulteerd.

De vraagstelling van de eigenaar en de uitkomst van de ontwikkelingsvisie lagen zover uiteen dat de corporaties besloten hebben niet met de eigenaar om tafel te gaan zitten.

Inmiddels heeft de gemeente het voornemen het erfpachtcontract op te zeggen. Komende maanden gaat de gemeente met betrokken partijen in overleg om te bezien of zij de erfpacht daadwerkelijk willen beëindigen.